CW3802应用医疗器材方案

额温枪方案

  本方案采用CW3802单芯片方案实现,简洁利落,功能稳定高效,成本超低。由红外线传感器 senser 收集物体发射的红外线转变为微弱的 uV~mV 级电压 信号,再经过近百倍的电压放大,进入本公司的 CW3802,通过高精度高分辨率 AD 转 换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度,通过 LCD 显示 或者 语音报数。                                                                                     


相关应用
EGkm4wekjp25x5ledM7tz+ZEzkZBrV0xzbrm3beu55O3W6X6TNMF3SR8g4nG+H+XrGwvBHzecwKVu5XIV7OdxQxt52hJTjkIZxndAPPvpsL+tdv15MSGQw==